1

            Innowacja prowadzona będzie w klasach pierwszych  w ramach zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania. Obejmuje ona swym działaniem obszary edukacji  matematycznej. Podczas zajęć  realizowane będą treści programowe oraz treści rozszerzające, wynikające z zainteresowań i potrzeb uczniów.

            Zajęcia odbywać się będą w sali „Akademii umysłu”, „Pracowni  eksperymentu i doświadczeń” oraz w „Supermarkecie  9”.

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi, które  przyczynią się do wyzwolenia  w każdym dziecku ciekawości i motywacji do działania.  Czynności nauczyciela będą  kładły nacisk na  samodzielność dzieci  i twórczy sposób poszukiwania rozwiązań  problemów.

Prowadzący proponować będzie ciekawe, interesujące formy aktywności oraz towarzyszył będzie dzieciom w matematycznym działaniu. Dostarczał będzie potrzebnego materiału, niezbędnych pomocy, tworzył klimat i warunki, aby uczniowie mogli efektywnie rozwijać matematyczne myślenie.

Cel główny

Głównym celem innowacji będzie wspomaganie rozwoju umysłowego, kształcenie kompetencji matematycznych poprzez  wykorzystanie naturalnych i stworzenie specjalnych sytuacji matematycznych, umożliwienie dzieciom osiągnięcia sukcesu oraz radości z efektów działania.

Cele szczegółowe

Uczniowie:

– rozwiną czynności umysłowe, które będą wykorzystywane w nabywaniu wiadomości i umiejętności matematycznych,

– będą osiągać sukcesy podczas rozwiązywania zadań  problemowych,
– polubią  matematykę,
– będą chętnie rozwiązywać zadania,
– będą podejmować  starania, aby rozwiązywać łamigłówki i zadania niestandardowe,
– będą uczestniczyć w konkursach matematycznych.
Umiejętności zdobywane w czasie realizacji innowacji to:
– umiejętność prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych,

– umiejętność samodzielnego poszukiwania sposobu rozwiązania zadania,
– umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki,
– umiejętność formułowania wniosków,
– umiejętność koncentracji uwagi  i spostrzegawczości.

 

2