IDEA INNOWACJI:

Innowacja Kamishibai- papierowy teatr adresowana jest dla uczniów klas II a .Kamishibai z japońskiego: kami- papier, shibai- sztuka, to w dosłownym tłumaczeniu papierowy teatr, teatr obrazkowy lub teatr ilustracji. To japońska forma opowiadania do dużych ilustracji, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą skrzynkę wzorowaną na parawanie z teatrzyków marionetkowych. Cały zestaw ilustracji umieszcza się w okienku rozłożonej skrzyneczki, ilustracjami w stronę widzów. Czytający opowiadanie ma tekst ilustracji przed sobą, zamieszczony na poprzedniej ilustracji.

Magia teatru polega przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z widzem. Na podobnej zasadzie działa Kamishibai– podczas opowiadania prowadzący cały czas ma kontakt z publicznością.

Podczas zajęć uczniowie zostaną zapoznani z historią Kamishibai oraz kilkoma opowiadaniami a w efekcie końcowym sami stworzą własne opowiadanie, wykonując ilustracje oraz zaprezentują swoje prace innym dzieciom. Opowiadania mogą powstać w oparciu o oryginalne pomysły, aktualne wydarzenia, przyjemne doświadczenia, czy tematy związane z programem nauczania.

Czytanie dzieciom rozbudza w nich ciekawość świata, pomaga im zrozumieć siebie i innych oraz wyrabia nawyk czytania. W Kamishibai możemy stosować alternatywną formę czytania, która umożliwia jeszcze większe pobudzanie wyobraźni dzieci.

Kamishibai to forma małego spektaklu teatralnego rozwijająca wyczucie języka, poszerza słownictwo a jednocześnie bawi i uczy, zabierając dzieci w podróż do magicznej krainy teatru i literatury jednocześnie.

CELE INNOWACJI :

Cel główny:

Głównym celem programu jest zapoznanie dzieci z Kamishibai oraz stworzenie własnego opowiadania i zaprezentowania go innym dzieciom.

Cele szczegółowe:

 • bogacenie słownictwa dzieci
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • doskonalenie sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę
 • rozwijanie zdolności aktorskich i plastycznych
 • wdrażanie nieśmiałych uczniów do działania
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności twórczej dziecka
 • umożliwienie przeżycia pozytywnych emocji

FORMY I METODY PRACY:

W czasie realizacji programu zastosowane zostaną metody i formy pracy zgodne z aktualnymi potrzebami i preferencjami uczniów. Przede wszystkim będą to metody aktywizujące.

Wykorzystane będą :

 • drama
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • burza mózgów
 • ekspresje plastyczne i literackie
 • inscenizacje

Metody te zostaną uzupełnione metodami podającymi:

 • objaśnienia
 • pogadanka
 • opowiadanie
 • praca z tekstem.

Zajęcia prowadzone będą w formie pracy zespołowej lub pracy w grupach. Realizacja niektórych zadań przyjmie formę pracy indywidualnej dziecka.

SPOSÓB REALIZACJI:

Program realizowany będzie w klasach II a . Zajęcia będą się odbywać w ramach zajęć bibliotecznych oraz edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Dla  klasy przewidziano 30 zajęć. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznani zostaną z historią Kamishibai oraz krótkim opowiadanie pt. Groszki. Planuje się zapoznać uczniów z 4 opowiadaniami: Groszki, Szukając Marudka, Legenda o Skarbniku, Mój przyjaciel Kemushi. Na kolejnych zajęciach uczniowie sami zadecydują jakie opowiadanie stworzą, a następnie będą pracować nad ilustracjami, tekstem oraz sposobem zaprezentowania własnego opowiadania. Ostatnie zajęcia to prezentacja własnych teatrzyków dla innych uczniów, dzieci z przedszkola a także rodziców.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

     Uczniowie:

 • zostaną zapoznani z japońską formą teatru obrazkowego Kamishibai
 • rozwiną swoją aktywność twórczą i wyobraźnię
 • wzbogacą zakres swojego słownictwa
 • udoskonalą technikę czytania, pisania oraz umiejętność opowiadania
 • wzmocnią poczucie własnej wartości
 • rozwiną zdolności aktorskie i plastyczne