Bezpieczny uczeń52

Wszystkie badania wewnętrzne i zewnętrzne potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa w naszej szkole. Takie wskaźniki osiągamy dzięki realizacji „Programu Wychowawczego”, „Programu Profilaktyki” oraz licznych programów i akcji zwiększających poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo posiadamy system kamer zamontowanych w szkole i otoczeniu.35

034PROGRAM
„Klub Bezpiecznego Puchatka”

Program skierowany do uczniów klas pierwszych.

Celem akcji jest:
uczenie dzieci bezpiecznych zachowań na drodze oraz w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy.

35

035PROGRAM
„Odblaskowe pierwszaki”

Program skierowany jest do naszych najmłodszych uczniów, którzy niedawno rozpoczęli naukę w szkole.
Celem programu jest:
poprawa bezpieczeństwa dzieci na drogach.

35

036PROGRAM
„Ratujemy i uczymy ratować”

Program skierowany jest do dzieci klas I-III.

Celem progrmau jest :
-opanowanie najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

35

PROGRAM
„Tajemnica zaginionej skarbonki”

Celem programu jest:
-przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
-przedstawienie mechanizmu uzależnienia, szkodliwości, oraz strat ponoszonych przez ludzi uwikłanych w branie środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki i inne);
-nauka zachowań asertywnych;
-trening umiejętności mówienia NIE!
-kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz więzi z innymi ludźmi;
-rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
-wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
-nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.

35