Chalkboard with Math ProblemTerapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne), które rozwijają i aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, pod kierunkiem specjalnie przygotowanych do tego terapeutów pedagogicznych. Grupa dzieci liczy kilku uczestników, a dobierana jest według stwierdzonych zaburzeń rozwojowych i wieku. Podstawą do zakwalifikowania na zajęcia są wyniki diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Głównym celem pracy terapeutycznej jest  pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. Trudności przezwyciężymy poprzez działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację.

W czasie zajęć wykorzystujemy najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.

77

Zadania:

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
Zaburzone spostrzeganie kształtów
Trudności dostrzegania różnic i podobieństw
Zaburzona orientacja przestrzenna
Zaburzona pamięć wzrokowa
Zaburzona koordynacja wzrokowo – ruchowa

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową
Zaburzona analiza i synteza słuchowa
Zaburzenia słuchu fonemowego

Ćwiczenie sprawności manualnej
Zaburzone napięcie mięśniowe (silne napięcie lub słabe napięcie)
Zaburzona precyzja i koordynacja wzrokowo – ruchowa
Wolne tempo pisania i rysowania

Trening czytania i pisania
Ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiedzę ogólną oraz myślenie słowno – pojęciowe
Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne

Terapeuci prowadzący zajęcia w naszej szkole:

-Anna Snopek
-Tatiana Rogalska
-Anna Rzadkiewicz
-Grażyna Szczodrowska

 

77

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Elblągu.
www.pppdwa.elblag.com.pl

DSC_4501

DSC_4500

DSC_4502

Gabinet zajęć terapii pedagogicznej