WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

Zebrania z rodzicami: 2-8 września, 17-24 listopada, 27 stycznia

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych oraz zagrożeń brakiem klasyfikacji
na koniec pierwszego półrocza: 22 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 3 stycznia

Ferie zimowe: 4 – 17 stycznia

Wystawienie pozostałych ocen proponowanych na koniec pierwszego półrocza: 19 stycznia

Wystawienie ocen semestralnych: 25 stycznia

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty: 25 – 27 maja

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i nagannych oraz zagrożeń brakiem klasyfikacji
na koniec roku szkolnego: 

Wystawienie pozostałych ocen proponowanych na koniec roku szkolnego: 

Wystawienie ocen końcoworocznych: 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 25 czerwca

Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 9 – 10 listopada, 25 – 27 maja, 4 czerwca